Name of branch 마디척의원
Address 3층 복도끝 마디척 의원, 광주 북구 설죽로315번길 1
Contacts Phone : 062-576-0996
평일 09:00 – 18:00 점심시간(12:30~14:00)
평일 09:00 – 20:00 화목 비만클리닉 야간진료
평일 12:30 – 14:00 점심시간
수요일 09:00 – 13:00
수요일 09:00 – 13:00
토요일 09:00 – 13:00
일요일 휴무
공휴일 휴무 
 
Back to list