Name of branch 김석주피부과
Address 김석주피부과, 경북 포항시 북구 중흥로 228
Contacts Phone : 054-232-7575
월요일 09:30 – 18:00 점심시간: 12:30 ~ 14:00
화요일 09:30 – 18:00 점심시간: 12:30 ~ 14:00
수요일 09:30 – 18:00 김석주원장님 오전진료 off / 점심시간: 12:30 ~ 14:00
목요일 09:30 – 20:30 야간진료 / 점심시간: 12:30 ~ 14:00
금요일 09:30 – 18:00 점심시간: 12:30 ~ 14:00
토요일 09:30 – 15:00 점심시간 없이 근무
일요일 휴무

공휴일 휴무

 
Back to list